MENU CLOSE

Privacy en voorwaarden

Voorwaarden afdrukken

Algemene voorwaarden

www.natgeoshop.nl (hierna: 'de Website') is een domeinnaam, geregistreerd door Hearst Media Nederland C.V.


'NATIONAL GEOGRAPHIC' is een meermalen geregistreerd handelsmerk van National Geographic Society onder licentie van Hearst Media Nederland C.V. (hierna: ‘Hearst’).


Contactinformatie

Spaklerweg 52
1114AE Amsterdam-Duivendrecht


Inhoud

Onder de Inhoud van de Websites wordt onder meer verstaan: teksten (waaronder iedere vorm van User Generated Content), scripts, artikelen, Tweets, blogs, lay-outs, banners, afbeeldingen, logo's, (beeld)merken, foto's, beeld- en/of geluidsfragmenten, games, software, (hyper)links, (sub)domeinnamen, downloads, applications (app's) en overige items. Bezoek, raadpleging en gebruik van de Websites impliceert de acceptatie van de onderhavige algemene voorwaarden.


Gebruik

Voor het op welke wijze dan ook, maar anders dan voor eigen niet-(semi)commercieel gebruik kopiëren, opslaan, opnemen, heruitgeven, verspreiden en/of zich toe-eigenen, doorzenden, verhandelen, verveelvoudigen en/of openbaarmaken van de Inhoud van de Websites, dient vooraf schriftelijke toestemming te worden verkregen van Hearst.


Het is uitdrukkelijk niet toegestaan op welke manier dan ook wijzigingen aan te brengen op de Inhoud van de Websites. De door Hearst middels de Websites verzamelde gebruikersgegevens worden conform de door Hearst gepubliceerde Privacy Verklaring behandeld. Hearst behoudt zich het recht voor gebruikers zonder opgaaf van redenen de toegang tot en/of het gebruik van de Websites of bepaalde onderdelen daarvan en/of andere diensten te ontzeggen, onverminderd het recht van Hearst om nadere rechtsmaatregelen te nemen en schadevergoeding te vorderen.


Hearst heeft het recht de Inhoud van de Websites (technisch) dusdanig aan te passen of te convergeren dat zij toegankelijk wordt vanaf mobiele apparatuur of software applicaties van derden. Dit geldt nadrukkelijk ook voor Inhoud die door gebruikers van de Websites geplaatst is.


Intellectueel eigendom

De Inhoud van de Websites is onder meer auteurs-, databank-, merk- en modellenrechtelijk beschermd. Het maken van kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van (een gedeelte, dan wel gedeelten van) de Inhoud van de Websites, in welke vorm en op welke manier dan ook is nadrukkelijk verboden, tenzij hiervoor de voorafgaande schriftelijke toestemming van Hearst is verkregen. Het opvragen en hergebruiken van substantiële delen van de inhoud van de op de Websites geplaatste databanken, alsook het herhaald en systematisch opvragen en hergebruiken van niet-substantiële delen van deze inhoud in de zin van de Databankenwet is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hearst eveneens nadrukkelijk verboden.


Door het plaatsen van Inhoud op de Websites geeft de gebruiker Hearst eeuwigdurende en wereldwijde toestemming deze te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden, op welke wijze dan ook en in de ruimste zin des woords. Gebruikers garanderen door generlei verplichting verhinderd te zijn deze toestemming te verlenen en doen voor zover mogelijk afstand van hun persoonlijkheidsrechten met betrekking tot dergelijke Inhoud.


Rechten van derden

Hearst heeft al datgene gedaan wat redelijkerwijs van haar kan worden verwacht om de eventuele rechten van derden ten aanzien van het op de Websites gebruikte materiaal te achterhalen. Indien derden desalniettemin menen rechten op de Inhoud van de Websites te kunnen doen gelden, kunnen zij zich alsnog tot Hearst wenden.


Websites/webpagina's van derden

De Websites bevatten (hyper)links naar en/of banners en buttons van websites en/of specifieke webpagina's van derden. Voor zover deze opgenomen zijn door Hearst is dit uitsluitend gebeurd ter informatie en gebruiksgemak, zij zijn te goeder trouw geselecteerd. Hearst heeft geen zeggenschap, invloed of controle over de inhoud, het beleid en andere kenmerken van dergelijke websites en/of webpagina's en kan in geen geval aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en/of kenmerken daarvan, dan wel voor de wijze waarop derden omgaan met uw persoonsgegevens en privacy. Hearst verwijst u hiervoor naar de op dergelijke websites gepubliceerde algemene voorwaarden en/of privacy verklaringen.


Hearst conformeert zich aan de IAB Europe Gedragscode voor Online Behavioural Advertising (OBA). OBA is het gebruik van gegevens die door middel van cookies worden afgeleid uit het surfgedrag van u als bezoeker van de Website. De Gedragscode bevat bindende voorschriften voor Online Behavioural Advertising die bedoeld zijn om de transparantie voor u als bezoeker van de Websites te vergroten en u de keuze te bieden reclame van onze adverteerders die gebaseerd is op uw surfgedrag te accepteren of te weigeren. Hearst vraagt van al haar adverteerders de bepalingen uit de Gedragscode strikt na te leven. Voor meer informatie, zie: https://www.hearst.nl/privacyverklaring/ en www.youronlinprintices.com/nl.


Cookies

Hearst gebruikt cookies om het gebruiksgemak van de Websites te bevorderen, alsook voor het analyseren van informatie over het bezoek aan de Websites teneinde de Websites en de daarop aangeboden diensten te verbeteren. Een 'cookie' is een klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Hearst maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om het gebruiksgemak te bevorderen. Daarnaast maakt Hearst ook gebruik van een speciale cookie. Aan de hand hiervan kunnen de Websites u als gebruiker herkennen wanneer u de Websites bezoekt. In dat geval worden de Websites op uw voorkeuren aangepast. Het accepteren van cookies dient indien gewenst vooraf via een internet browser ingeschakeld te worden, waarmee automatisch toestemming tot het gebruik daarvan wordt gegeven. Het niet inschakelen van cookies zou het gebruik van (delen van) de Websites enigszins kunnen belemmeren.


Aansprakelijkheid en schade

Hearst besteedt de uiterste, constante zorg aan de Inhoud van de Websites, waaronder het zo actueel, toegankelijk, nauwkeurig en compleet mogelijk maken en houden hiervan. Hearst past de Inhoud van de Websites vrijwel dagelijks aan, eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Hearst kan echter niet instaan voor de deugdelijkheid, juistheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en aanvaardt als zodanig geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik, de onvolledigheid van informatie of de al dan niet tijdelijke onmogelijkheid om de Websites te raadplegen, op welke manier dan ook. Aan de inhoud van de Website kunnen voorts geen rechten worden ontleend.


De Inhoud van de Websites en de daarop aangeboden informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich op dat moment feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.


Hearst sluit iedere aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of de Inhoud van de Websites of met de tijdelijke en/of blijvende onmogelijkheid om de Websites te kunnen raadplegen, nadrukkelijk uit. Daarnaast is Hearst niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor storingen en andere gebreken in de netwerken van derden waarmee toegang tot de Websites wordt verkregen.


Gebruikers van de Websites die mededelingen, meningen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot User Generated Content, Tweets, blogs, reacties, foto's, afbeeldingen of andere uitingen op de Websites achterlaten onthouden zich van handelen in strijd met enige wet- en regelgeving en/of met het beleid van Hearst zoals op de Websites is verwoord, verstrekken geen onjuiste of misleidende informatie en handelen niet in strijd met enige rechten van derden. Gebruikers zullen voorts geen spam, kettingbrieven, piramidespelen, virussen of andere programma's verspreiden die Hearst of de belangen of het eigendom van gebruikers van de Websites kunnen schaden. Gebruikers zullen de goede werking van de Websites niet verstoren, inhoud of persoonlijke gegevens van derden kopiëren, bewerken of verspreiden, dan wel informatie verzamelen over derden.


Gebruikers zijn zelf aansprakelijk voor de eventuele schade die uit dergelijk handelen voortvloeit. Gebruikers garanderen dat hun bijdragen geen strafbare feiten opleveren, niet onrechtmatig zijn jegens derden of inbreuk maken op rechten van intellectuele eigendom. Gebruikers vrijwaren Hearst ten aanzien van eventuele claims van derden dienaangaande. Voor meer informatie omtrent het gebruik van de Websites verwijst Hearst u naar de eveneens op de Websites gepubliceerde Gebruiksvoorwaarden.


De mededelingen en meningen in de artikelen op en/of de openbare gedeelten van de Websites, waaronder begrepen maar niet beperkt tot User Generated Content, Tweets, blogs, reacties, foto's, afbeeldingen of andere uitingen komen voor rekening van de betreffende auteur(s) en de inhoud daarvan wordt niet noodzakelijkerwijs gedeeld door de redactie, de webmaster, de internet provider dan wel Hearst.


Hearst garandeert en/of ondersteunt de (kwaliteit van de) op de Website, al dan niet in advertenties genoemde producten, diensten of aanbiedingen niet. Ook staat Hearst niet garant voor enige door een aanbieder van dergelijke producten en/of diensten gedane mededelingen en/of toezeggingen. Hearst adviseert de bezoeker hieromtrent bij de betreffende aanbieder nadere inlichtingen in te winnen.


Misbruik

Indien wordt gehandeld in strijd met de hierboven gestelde bepalingen, behoudt Hearst zich het recht voor zonder nadere aankondiging maatregelen te treffen, waaronder over te gaan tot het nemen van rechtsmaatregelen of het doen van aangifte.


Algemene bepalingen

Hearst behoudt zich het recht voor onderhavige algemene voorwaarden op ieder gewenst moment aan te passen en adviseert u dan ook deze regelmatig te raadplegen. Dergelijke wijzigingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht zijn. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ten aanzien van de Websites mochten ontstaan worden uitsluitend onderworpen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.


Alle rechten worden voorbehouden.

Hearst Media Nederland C.V.
Spaklerweg 52
1114AE Amsterdam-DuivendrechtGebruikersvoorwaarden National Geographic websites

National Geographic websites

nationalgeographic.nl, natgeotraveler.nl, natgeohistoria.nl, natgeoshop.nl, natgeofoto.nl, natgeoservice.nl (hierna gezamenlijk te noemen: 'de Websites') zijn geregistreerde domeinnamen van Hearst Media Nederland C.V. te Amsterdam-Duivendrecht.


Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden National Geographic websites

Door het bezoeken, raadplegen en het gebruik van de Websites accepteert u deze Gebruiksvoorwaarden National Geographic websites (hierna: ‘de Gebruiksvoorwaarden’).

'NATIONAL GEOGRAPHIC' is een geregistreerd handelsmerk van National Geographic Society onder licentie van Hearst Media Nederland C.V. (hierna: ‘Hearst’).


Contactinformatie Hearst

Spaklerweg 52
1114AE Amsterdam-Duivendrecht


Inhoud

Onder de Inhoud van de Websites wordt onder meer verstaan: teksten (waaronder iedere vorm van User Generated Content), scripts, artikelen, Tweets, blogs, lay-outs, banners, afbeeldingen, logo's, (beeld)merken, foto's, beeld- en/of geluidsfragmenten, games, software, (hyper)links, (sub)domeinnamen, downloads, applications (app's) en overige items.


Gebruik

Voor het op welke wijze dan ook, maar anders dan voor eigen niet-(semi)commercieel gebruik kopiëren, opslaan, opnemen, heruitgeven, verspreiden en/of zich toe-eigenen, doorzenden, verhandelen, verveelvoudigen en/of openbaarmaken van de Inhoud van de Websites, dient vooraf schriftelijke toestemming te worden verkregen van Hearst.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan op welke manier dan ook wijzigingen aan te brengen op de Inhoud van de Websites. De door Hearst middels de Websites verzamelde gebruikersgegevens worden conform de door Hearst gepubliceerde Privacy en Cookiebeleid behandeld. Hearst behoudt zich het recht voor gebruikers zonder opgaaf van redenen de toegang tot en/of het gebruik van de Websites of bepaalde onderdelen daarvan en/of andere diensten te ontzeggen, onverminderd het recht van Hearst om nadere rechtsmaatregelen te nemen en schadevergoeding te vorderen.

Hearst heeft het recht de Inhoud van de Websites (technisch) dusdanig aan te passen of te convergeren dat zij toegankelijk wordt vanaf mobiele apparatuur of software applicaties van derden. Dit geldt nadrukkelijk ook voor Inhoud die door gebruikers van de Websites geplaatst is.


Intellectueel eigendom

De Inhoud van de Websites is onder meer auteurs-, databank-, merk- en modellenrechtelijk beschermd. Het maken van kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van (een gedeelte, dan wel gedeelten van) de Inhoud van de Websites, in welke vorm en op welke manier dan ook is nadrukkelijk verboden, tenzij hiervoor de voorafgaande schriftelijke toestemming van Hearst is verkregen. Het opvragen en hergebruiken van substantiële delen van de inhoud van de op de Websites geplaatste databanken, alsook het herhaald en systematisch opvragen en hergebruiken van niet-substantiële delen van deze inhoud in de zin van de Databankenwet is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hearst eveneens nadrukkelijk verboden.


Rechten van derden

Hearst heeft al datgene gedaan wat redelijkerwijs van haar kan worden verwacht om de eventuele rechten van derden ten aanzien van het op de Websites gebruikte materiaal te achterhalen. Indien derden desalniettemin menen rechten op de Inhoud van de Websites te kunnen doen gelden, kunnen zij zich alsnog tot Hearst wenden.


Websites/webpagina's van derden

De Websites bevat (hyper)links naar en/of banners en buttons van websites en/of specifieke webpagina's van derden. Voor zover deze opgenomen zijn door Hearst is dit uitsluitend gebeurd ter informatie en gebruiksgemak, zij zijn te goeder trouw geselecteerd. Hearst heeft geen zeggenschap, invloed of controle over de inhoud, het beleid en andere kenmerken van dergelijke websites en/of webpagina's en kan in geen geval aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en/of kenmerken daarvan, dan wel voor de wijze waarop derden omgaan met uw persoonsgegevens en privacy. Hearst verwijst u hiervoor naar de op dergelijke websites gepubliceerde algemene voorwaarden en/of privacy verklaringen.


Aansprakelijkheid en schade

Hearst besteedt de uiterste, constante zorg aan de Inhoud van de Websites, waaronder het zo actueel, toegankelijk, nauwkeurig en compleet mogelijk maken en houden hiervan. Hearst past de Inhoud van de Websites vrijwel dagelijks aan, eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Hearst kan echter niet instaan voor de deugdelijkheid, juistheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en aanvaardt als zodanig geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik, de onvolledigheid van informatie of de al dan niet tijdelijke onmogelijkheid om de Websites te raadplegen, op welke manier dan ook. Aan de inhoud van de Websites kunnen voorts geen rechten worden ontleend.

De Inhoud van de Websites en de daarop aangeboden informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich op dat moment feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hearst sluit iedere aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of de Inhoud van de Websites of met de tijdelijke en/of blijvende onmogelijkheid om de Websites te kunnen raadplegen, nadrukkelijk uit. Daarnaast is Hearst niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor storingen en andere gebreken in de netwerken van derden waarmee toegang tot de Websites wordt verkregen.

Gebruikers van de Websites die mededelingen, meningen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot User Generated Content, Tweets, blogs, reacties, foto's, afbeeldingen of andere uitingen op de Websites achterlaten onthouden zich van handelen in strijd met enige wet- en regelgeving en/of met het beleid van Hearst zoals op de Websites is verwoord, verstrekken geen onjuiste of misleidende informatie en handelen niet in strijd met enige rechten van derden. Gebruikers zullen voorts geen spam, kettingbrieven, piramidespelen, virussen of andere programma's verspreiden die Hearst of de belangen of het eigendom van gebruikers van de Websites kunnen schaden. Gebruikers zullen de goede werking van de Websites niet verstoren, inhoud of persoonlijke gegevens van derden kopiëren, bewerken of verspreiden, dan wel informatie verzamelen over derden.

Gebruikers zijn zelf aansprakelijk voor de eventuele schade die uit dergelijk handelen voortvloeit. Gebruikers garanderen dat hun bijdragen geen strafbare feiten opleveren, niet onrechtmatig zijn jegens derden of inbreuk maken op rechten van intellectuele eigendom. Gebruikers vrijwaren Hearst ten aanzien van eventuele claims van derden dienaangaande. Voor meer informatie omtrent het gebruik van de Websites verwijst Hearst u naar de eveneens op de Websites gepubliceerde Gebruiksvoorwaarden.

De mededelingen en meningen in de artikelen op en/of de openbare gedeelten van de Websites, waaronder begrepen maar niet beperkt tot User Generated Content, Tweets, blogs, reacties, foto's, afbeeldingen of andere uitingen komen voor rekening van de betreffende auteur(s) en de inhoud daarvan wordt niet noodzakelijkerwijs gedeeld door de redactie, de webmaster, de internet provider dan wel Hearst.

Hearst garandeert en/of ondersteunt de (kwaliteit van de) op de Websites, al dan niet in advertenties genoemde producten, diensten of aanbiedingen niet. Ook staat Hearst niet garant voor enige door een aanbieder van dergelijke producten en/of diensten gedane mededelingen en/of toezeggingen. Hearst adviseert de bezoeker hieromtrent bij de betreffende aanbieder nadere inlichtingen in te winnen.


Misbruik

Indien wordt gehandeld in strijd met de hierboven gestelde bepalingen, behoudt Hearst zich het recht voor zonder nadere aankondiging maatregelen te treffen, waaronder over te gaan tot het nemen van rechtsmaatregelen of het doen van aangifte.


Algemene bepalingen

Hearst behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden op ieder gewenst moment aan te passen en adviseert u dan ook deze regelmatig te raadplegen. Dergelijke wijzigingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht zijn. Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ten aanzien van de Websites mochten ontstaan worden uitsluitend onderworpen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Alle rechten worden voorbehouden.

Hearst Media Nederland C.V.
Spaklerweg 52
1114AE Amsterdam-DuivendrechtGebruikersvoorwaarden account

Inschrijving en aanmaken van een profiel

Voor het gebruik van sommige onderdelen van de Websites of de Websites als geheel wordt soms geëist dat u zich inschrijft of een profiel aanmaakt. Daartoe wordt u voorzien van, dan wel verplicht tot het opgeven van een wachtwoord, een gebruikersnaam en/of andere informatie die tezamen als 'inschrijfgegevens' worden aangeduid. U staat er voor in dat alle door u opgegeven inschrijfgegevens accuraat en actueel zijn. Bij het inschrijven op en/of aanmaken van een profiel voor de Websites is het niet toegestaan zich als iemand anders voor te doen. Indien dit wordt geconstateerd behoudt Hearst zich het recht voor u het gebruik van en de toegang tot de Websites zonder voorafgaande aankondiging te ontzeggen. Indien u uw inschrijfgegevens deels of volledig wijzigt, dient u dit - indien aanwezig - via de daartoe bestemde toepassing van de Websites door te voeren. Door uw inschrijving verklaart u zich akkoord met deze Gebruikersvoorwaarden account (hierna: de Gebruikersvoorwaarden Account)


Het gebruik van andere gebruiksnamen/wachtwoorden

Indien u zich inschrijft of een account aanmaakt op de Websites, bent u zelf verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid van de betreffende inschrijfgegevens. Het is nadrukkelijk niet toegestaan uw inschrijfgegevens door anderen laten gebruiken. U mag uw inschrijfgegevens niet aan derden in licentie geven of aan derden overdragen, verkopen of toekennen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Hearst. Elke poging daartoe is niet rechtsgeldig en zal als schending van deze Gebruikersvoorwaarden Account worden beschouwd.

Alle gebruik van en activiteiten op uw account op de Websites vallen onder uw eigen verantwoordelijkheid, ook indien uw inschrijfgegevens, met of zonder uw toestemming door een ander worden gebruikt of indien een ander toegang heeft tot enige computer waarmee uw profiel te bereiken is of welke daartoe automatisch toegang verleent, bijvoorbeeld middels de daarop opgeslagen inschrijfgegevens.

Indien u redenen heeft om aan te nemen dat uw profiel niet langer veilig is (bijvoorbeeld in het geval van verlies, diefstal of ongeoorloofde openbaarmaking of gebruik van uw inschrijfgegevens of van nummers van een of meerdere betaalrekeningen, betaalpassen of creditcards die op de Websites zijn opgeslagen), dient u de betreffende inschrijfgegevens onmiddellijk aan te passen met gebruikmaking van - indien aanwezig - de daartoe bestemde updatetoepassing op de Websites, of Hearst hiervan via de contactpagina op de hoogte te stellen.


Tarieven en betalingen

Hearst of derde partijen kunnen u kosten in rekening brengen voor producten of diensten die op de Websites worden aangeboden en/of voor de toegang tot gedeelten van de Websites of de Websites als geheel. U stemt in met het voldoen van alle geldende kosten en toeslagen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de daarbij geldende belastingen die het gebruik van uw profiel met zich meebrengen, tegen de tarieven die voor de duur van uw abonnementsperiode gelden, inclusief de kosten voor de aanschaf van producten of diensten die op de Websites, door Hearst of door derde partijen worden aangeboden (deze kosten, toeslagen en belastingen zullen voortaan als 'tarieven' worden aangeduid).

Hearst behoudt zich het recht voor alle tarieven of de berekeningsbasis daarvan te veranderen en nieuwe tarieven in te stellen mits zij u daaromtrent voorafgaand heeft geïnformeerd.

Indien u de gegevens van uw betaalrekening, betaalpas of creditcard ten behoeve van inschrijving of anderszins aan Hearst verstrekt, geeft u Hearst daarmee toestemming om alle tarieven die het gebruik van uw profiel met zich meebrengen op de door u aangegeven betaalrekening, betaalpas of creditcard in rekening te brengen. Aanvullende tarieven (anders dan verlengingstarieven) zullen gelden vanaf het moment dat zij aan u kenbaar zijn gemaakt. Indien betaling via uw betaalrekening, betaalpas of creditcard onmogelijk is of uw betaling om enigerlei reden door Hearst wordt terugverwezen of terugbetaald, dan behoudt Hearst zich het recht voor uw profiel en alle daarbij behorende verplichtingen, hetzij tijdelijk hetzij definitief, en onder toepasselijkheid van deze Gebruikersvoorwaarden Account, te beëindigen.


Gebruikers jonger dan 16 jaar

De Websites zijn niet bedoeld voor gebruikers jonger dan 16 jaar. Voor zover desondanks sprake is van het verzamelen en/of verwerken van persoonsgegevens van dergelijke gebruikers of gebruik van door hen verstrekte gegevens, gebeurt dit buiten de bedoeling van Hearst om en tegen haar uitdrukkelijke wens.

Het is gebruikers jonger dan 16 jaar niet toegestaan om hun persoonsgegevens aan Hearst te verstrekken en om die gedeelten van de Websites te gebruiken waarvoor inschrijving is verplicht, zoals de forums, mededelingenpagina's, reactieformulieren, contactadvertenties, chatpagina's, en dergelijke.


Gebruik Website

Tenzij anders aangegeven, zijn de Websites uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik bedoeld. U mag anderen geen toestemming geven tot het gebruik van de Websites en u bent zelf als enige verantwoordelijk voor al het gebruik door uzelf en door degenen die u desondanks toestaat om de Websites te gebruiken of die u tot de Websites toegang verleent. Het is u bij het gebruik van de Websites niet toegestaan zich als iemand anders voor te doen.

U mag geen beeldmateriaal, afbeeldingen, tekst, foto's, video's, audio of ander materiaal op de Websites plaatsen of via de Websites verzenden dat valt aan te merken als junkmail, spam, advertenties en/of commerciële aanbiedingen. U mag eenzelfde bericht niet meerdere malen op de Websites doen publiceren.

U stemt ermee in op de Websites geen obscene, onzedelijke of beledigende taal te hanteren of enigerlei beeldmateriaal, afbeeldingen, tekst, foto's, video's, audio of ander materiaal van smadelijke, beledigende, intimiderende, bedreigende, racistische, haatdragende of gewelddadige aard op de Websites te plaatsen of via de Websites te verzenden. U stemt ermee in zich bij het gebruik van de Websites te onthouden van (etnische) beledigingen, religieuze intolerantie, seksisme, homofobie en persoonsgerichte aanvallen.

U stemt er tevens mee in om geen seksueel expliciet taalgebruik aan te wenden of beeldmateriaal, tekst, foto's, afbeeldingen, video's, audio of ander materiaal van seksueel expliciete aard op de Websites te plaatsen of via de Websites te verzenden. U mag op de Websites niet 'cyberen' (deelnemen aan virtuele seksuele activiteiten) of iemand anders daartoe aanzetten of uitnodigen.

U mag geen beeldmateriaal, tekst, foto's, afbeeldingen, video's, audio of ander materiaal aan of via de Websites verschaffen of verzenden dat gecodeerd is, iemands privacy schendt, of dat gedrag illustreert, onderschrijft of aanmoedigt dat een strafrechtelijk overtreding inhoudt en/of tot civielrechtelijke aansprakelijkheid in alle internationale en nationale rechtsgebieden aanleiding geeft (zoals drugsgebruik, alcoholgebruik door minderjarigen, etc.).

U stemt ermee in de Websites alleen te gebruiken voor wettige en legale doeleinden en u erkent dat u bij schending van deze voorwaarde strafrechtelijk en/of civielrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.

U dient er voorts zorg voor te dragen dat beeldmateriaal, tekst, foto's, afbeeldingen, video's, audio of ander materiaal dat u aan of via de Websites verschaft of verstuurt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot forums, mededelingenpagina's, reactieformulieren, contactadvertenties, chatpagina's of anderszins, het auteurs-, merken- en handelsrecht of enig ander persoons- of eigendomsrecht van derde partijen niet schendt of zonder toestemming van de eigenaar(s) van dergelijke rechten op de Websites wordt geplaatst of via de Websites wordt verzonden.

De Websites kunnen beeldmateriaal, tekst, foto's, afbeeldingen, video's, audio- of ander materiaal bevatten dat expliciet is aangemerkt als zijnde voor uw gebruik (hierna: 'assets'). Deze assets worden beschermd onder het auteurs- en merkenrecht en andere wetgeving inzake intellectueel eigendom in alle geldende internationale en nationale rechtsgebieden. Desalniettemin verschaft Hearst (en onze licentiegevers) u het onbeperkte, niet-exclusieve recht op en toestemming voor het gebruik van deze assets, mits in overeenstemming met de aard daarvan, de Gebruikersvoorwaarden Account en eventuele andere op deze Website omschreven voorwaarden en mits u alle auteursrechtelijke en andere eigendomsrechtelijke bepalingen respecteert.

De Websites bevatten tevens andere tekst, foto's, afbeeldingen, video's, audio, software, codes en ander (beeld)materiaal dat door de provider of zijn licentiegever is verschaft en dat niet duidelijk is aangemerkt, of bedoeld, als zijnde voor uw gebruik, met inbegrip van maar niet beperkt tot de organisatie, het ontwerp en de samenstelling en 'look' van de Website en de advertenties daarop (hierna: 'website content').

De content van de Websites wordt beschermd onder het auteurs- en merkenrecht en andere wetgeving inzake intellectueel eigendom in alle geldende internationale en nationale rechtsgebieden en is eigendom van Hearst of haar licentiegevers. Het kopiëren, reproduceren, publiceren, tentoonstellen, opnieuw arrangeren of distribueren, aanpassen, reviseren, veranderen, gedeeltelijk uitnemen ('cropping'), in afmetingen aanpassen ('re-sizing'), terugbrengen ('reverse engineering'), verplaatsen, verwijderen, uitwissen of anderszins ingrijpen in content van de Websites, hetzij direct of indirect en met inbegrip van maar niet beperkt tot verwijdering of verandering van advertenties, is strikt verboden.

U mag op generlei wijze op commerciële of anderszins ongeoorloofde wijze gebruikmaken van materiaal van de Websites door middel van publicatie, doorverzending, distributie, opvoering, opslaan ('caching') of andere manieren, met inbegrip maar niet beperkt tot de assets of de Websites content, tenzij u dit is toegestaan op basis van de Auteurswet of andere wetgeving of door de expliciete en schriftelijke toestemming op basis van de Gebruikersvoorwaarden Account of door Hearst.

U erkent dat u de Websites en de daarmee geassocieerde en daarvoor gebruikte software, hardware en/of servers op generlei wijze zult verstoren, overspoelen, aanvallen of veranderen, of zal onderwerpen aan 'reverse engineering' of andere ingrepen. U stemt ermee in anderen in hun gebruik van de Websites niet te hinderen of hun gebruik te verhinderen of daarin in te grijpen.

Pogingen om toegang tot de servers van Hearst of haar internetprovider te krijgen anders dan via http-verzoeken door middel van een webbrowser - met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik van beheerderswachtwoorden of het zich voordoen als beheerder tijdens het gebruik van de Websites of anderszins - zijn strikt verboden.

Alle informatie en al het materiaal dat online wordt gezet, inclusief adviezen en standpunten, weerspiegelen uitsluitend de opvattingen en zijn de uitsluitende verantwoordelijkheid van degenen die deze uitingen hebben geplaatst en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs opvattingen van Hearst of van dienstverleners die bij de Websites betrokken zijn. U stemt ermee in dat Hearst of haar dienstverleners noch verantwoordelijk noch wettelijk aansprakelijk zijn met betrekking tot enige informatie of enig materiaal dat door anderen is geplaatst, inclusief opruiende, beledigende of onwettig materiaal en zelfs materiaal dat deze Gebruikersvoorwaarden Account schendt.


Gebruik van door u geplaatst materiaal

Tenzij op expliciete wijze elders anders aangegeven, geeft u Hearst door het plaatsen van berichten, het uploaden van tekst, grafisch materiaal, foto's, afbeeldingen of video- of audiobestanden, het invoeren van gegevens op de Websites, of het doen van enige andere vorm van communicatie aan of via de Websites (hierna gezamenlijk te noemen: ‘het Materiaal’), de rechtenvrije, aanhoudende, niet-exclusieve, onbeperkte en wereldwijde toestemming tot het gebruik en de reproductie, verandering, aanpassing, vertaling, verbetering, doorverzending, distributie, publiekelijke opvoering of uitstalling of het in licentie geven van het Materiaal, (inclusief uw identiteit en informatie betreffende uzelf) in welk medium dan ook (in zowel momenteel bestaande als toekomstige) en met welk doel dan ook, inclusief commerciële doeleinden. Bedenkt u zich daarnaast goed dat de informatie die u op de publiekelijk toegankelijke delen van de Websites prijsgeeft, voor alle gebruikers van deze Website beschikbaar zijn; overweegt u dus goed welke persoonlijke informatie en welk ander materiaal u wilt plaatsen.


Klachten betreffende auteursrecht/copyright

Hearst respecteert het intellectuele eigendom van anderen, en vraagt van haar gebruikers dat eveneens te doen. In bepaalde omstandigheden kan Hearst naar eigen inzicht een gebruiker de toegang tot de Websites tijdelijk of definitief ontzeggen of andere maatregelen nemen tegen gebruikers, abonnees, ingeschrevenen en profielhouders die inbreuk maken op de rechten van derden.

Als u meent dat uw werk is gekopieerd en op de Websites toegankelijk is op een wijze die inbreuk op uw (auteurs)rechten maakt, of dat de Websites links of andersoortige verwijzingen naar andere online locaties bevatten die materiaal of activiteiten bevatten die inbreuk maken op uw (auteurs)rechten, dan kunt u Hearst daarvan op de hoogte stellen.


Producten die op of via de Websites worden verkocht

Noch Hearst, noch haar internet provider of met deze provider samenwerkende dienstverleners achten zich op enigerlei wijze aansprakelijk voor koopwaar, producten en/of diensten van enigerlei soort die op of via de Websites worden aangeboden, genoemd of verkocht. Transacties van welk van deze producten dan ook zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker en de derde partij die deze producten verkoopt, distribueert of vervaardigt, zonder enige betrokkenheid van Hearst of van de met Hearst samenwerkende dienstverleners.

U stemt ermee in dat Hearst en haar samenwerkende dienstverleners niet verantwoordelijk zijn en tegenover u niet aansprakelijk zijn voor koopwaar, producten en/of diensten die op of via de Websites worden aangeboden, genoemd, verkocht of gedistribueerd, inclusief illegale of onwettige voorwerpen of voorwerpen die de Gebruikersvoorwaarden Account schenden.


Vrijwaring

U stemt ermee in Hearst en haar partners, werknemers, agenten, vertegenwoordigers en samenwerkende dienstverleners schadeloos te stellen, te behoeden voor en te vrijwaren van welk verlies, welke schade en welke kosten dan ook (inclusief rechtsbijstandkosten) als gevolg van enigerlei vordering en aansprakelijkheid voortkomend uit de door u opgegeven informatie, uit uw wederrechtelijk gebruik van materiaal dat via de Websites is verkregen of uit enigerlei handeling voortkomend uit uw gebruik van de Websites.


Redactie en inkortingen

Hearst behoudt zich het recht voor maar verbindt zich niet om al het op de Websites en meer in het bijzonder de daarop opgenomen forums, mededelingenpagina's, reactieformulieren, contactadvertenties, chatpagina's, etc. ter publieke aankondiging of plaatsing aangeleverde materiaal naar eigen inzicht en zonder aankondiging te controleren, redigeren, verplaatsen of verwijderen.


Tijdelijke of definitieve beëindiging van de toegang tot deze website

Hearst heeft te allen tijde het recht u zonder opgaaf van redenen, en zonder aankondiging de toegang tot de Websites of enig deel daarvan tijdelijk of definitief te ontzeggen.


Contactinformatie

Hearst Media Nederland C.V.
Spaklerweg 52
1114AE Amsterdam-DuivendrechtPrivacy- en cookiebeleid

Inleiding

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van (mobiele) websites (waaronder apps) en diensten en producten van Hearst Media Nederland C.V. (hierna: 'Hearst'). In dit privacy- en cookiebeleid verstrekt Hearst informatie over de gegevens die wij verwerken van abonnees op onze tijdschriften en klanten en gebruikers van onze (mobiele) websites (waaronder apps), webwinkels en andere diensten, zoals acties, prijsvragen en online promoties.


Hearst behandelt de informatie die het over onze gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees verzamelt (hierna 'persoonsgegevens') met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hearst houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Hearst Media Nederland C.V., Spaklerweg 52, 1114AE Amsterdam-Duivendrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens en heeft deze aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer 1457022. Op de website http://www.cbpweb.nl kunt u meer informatie vinden over het CBP en over privacy. In dit privacy- en cookiebeleid wordt uiteengezet welke gegevens Hearst verzamelt, hoe Hearst deze gegevens verkrijgt, voor welke doelen het dit doet, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt inroepen.


Indien u niet in overeenstemming met dit privacy- en cookiebeleid handelt, kan aan u zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot de een of meerdere websites van Hearst - hetzij tijdelijk, hetzij definitief - worden ontzegd. Daarnaast kan de provider in dat geval aanvullende maatregelen nemen.


Soorten gegevens en doel gegevensverwerking

Hearst kan bij het aanbieden van zijn diensten persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres. Het kunnen ook gegevens zijn over interesses van de gebruikers van een of meer van de diensten van Hearst, bijvoorbeeld omdat u hebt aangegeven wat uw interesses zijn of omdat Hearst uw interesses heeft afgeleid van de manier waarop u van de (mobiele) websites (waaronder apps), diensten of producten gebruikmaakt. Het is ook mogelijk dat u Hearst toegang heeft geboden tot bepaalde gegevens, bijvoorbeeld locatiegegevens of koppelingen met sociale media. Verder worden er financiële gegevens, zoals uw bankrekeningnummer, verwerkt als u producten bestelt op een website of als u een abonnement neemt, voor zover dat noodzakelijk is voor de betaling.


De servers van Hearst kunnen ook automatisch bepaalde gegevens vastleggen, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan de betreffende (mobiele) website (met inbegrip van apps).


Op basis van deze gegevens wordt een profiel opgesteld, opdat Hearst u beter van dienst kan zijn en de inhoud van zijn producten en diensten nog beter op uw interesses kan afstemmen.


Met behulp van deze informatie kan Hearst de kwaliteit en toegankelijkheid van zijn websites verbeteren. Voor zover deze informatie wordt gebruikt, gebeurt dit altijd anoniem en getotaliseerd (niet op persoonsniveau). De persoonsgegevens worden door Hearst verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:


a. De totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld een abonnement;


b. De administratie en communicatie met betrekking tot (het gebruik van) de Hearst-websites;


c. Het plaatsen van user-generated content of anderszins het plaatsen van informatie en het uitwisselen daarvan - daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot, de deelname aan (discussie)fora en het achterlaten van reacties;


d. Het verzenden van digitale nieuwsbrieven, aanbiedingen, gebruikersinformatie, serviceberichten of andere elektronische berichten;


e. De deelname aan prijsvragen en soortgelijke acties;


f. Het doen van gerichte aanbiedingen, bijvoorbeeld via e-mail of door het tonen van een advertentie op een website of in een app, waarvan Hearst vermoedt dat het uw interesse heeft op basis van de verwerkte gegevens. Hearst kan in het kader van de optimalisatie van zijn aanbiedingen een profiel van u opstellen;


g. Het verhuren van NAW-gegevens aan derde partijen die u producten, diensten of informatie kunnen aanbieden;


h. Het voldoen aan wet- en regelgeving.


Mocht u bovengenoemd gebruik niet op prijs stellen, dan kunt u uw gegevens laten blokkeren of de verleende toestemming voor het gebruik van uw gegevens intrekken. In beide gevallen dient u een brief te sturen naar Hearst Media Nederland C.V., tav afdeling persoonsgegevens, Spaklerweg 52, 1114AE Amsterdam-Duivendrecht. U kunt ook een e-mail sturen naar privacy@hearst.nl, onder vermelding van 'bezwaar direct marketing'.


Hearst bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hiervóór omschreven doeleinden.


Delen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen door Hearst worden gecombineerd met gegevens die zijn verzameld in het kader van de aankoop of het gebruik van Hearst-producten of -diensten.


Uw adresgegevens kunnen voorts voor het per telefoon en/of per post toesturen van informatie en aanbiedingen worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derde partijen. Deze derde partijen kunnen uw gegevens gebruiken om u aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten op uw interesses. Als u daarop geen prijs stelt, zal Hearst uw gegevens op verzoek voor dat doel blokkeren.


Uw elektronische contactgegevens, zoals uw e-mailadres, kan Hearst uitsluitend gebruiken voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten indien u Hearst daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven. U kunt een verleende toestemming voor het gebruik van uw elektronische contactgegevens door derden altijd weer intrekken door een brief te sturen naar Hearst Media Nederland C.V., Afdeling persoonsgegevens, Spaklerweg 52, 1114AE Amsterdam-Duivendrecht of een e-mail te sturen naar privacy@hearst.nl, onder vermelding van 'verwijderen persoonsgegevens'.


In bijzondere gevallen kan Hearst zonder toestemming uw persoonsgegevens ter beschikking stellen aan derden. Bijvoorbeeld om gehoor te geven aan rechtmatige verzoeken van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het Hearst-netwerk en de Hearst-diensten te garanderen. Hearst kan uw persoonsgegevens ook verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van Hearst aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij uw persoonsgegevens uitsluitend zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting.


Inzage, correctie, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

Hearst tracht te allen tijde de persoonsgegevens die het heeft verkregen correct te registeren. Bij de verwerking daarvan, of als gevolg van technische en andere omstandigheden, kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevensverzamelingen onvolledig worden.


Voor zover de Wet bescherming persoonsgegevens dit bepaalt, heeft u het recht de door Hearst verwerkte persoonsgegevens te allen tijde in te zien, te (doen) verbeteren of te (doen) verwijderen. Geregistreerde gebruikers kunnen hun persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen in het 'Mijn profiel'-gedeelte van de betreffende website. Zij en andere gebruikers kunnen ook schriftelijk contact opnemen met Hearst door een brief te sturen naar Hearst Media Nederland C.V., Afdeling persoonsgegevens, Spaklerweg 52, 1114AE Amsterdam-Duivendrecht of een e-mail te sturen naar privacy@hearst.nl, onder vermelding van 'inzage persoonsgegevens'. Hearst aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van fouten of de onvolledigheid van gegevens, op welke manier dan ook ontstaan.


Algemeen geldt dat indien u vragen hebt over de manier waarop Hearst met uw persoonsgegevens omgaat, u altijd een e-mail kunt sturen aan privacy@hearst.nl of een brief kunt sturen aan Hearst Media Nederland C.V., Afdeling persoonsgegevens, Spaklerweg 52, 1114AE Amsterdam-Duivendrecht onder vermelding van 'Vraag privacy'.


U kunt ook doorgeven dat u er niet langer prijs op stelt dat uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden of dat deze worden gebruikt voor het doen van gerichte aanbiedingen, of dat u niet langer informatie en aanbiedingen per e-mail of post wenst te ontvangen. In uw bericht dient u in elk geval uw volledige naam, adres en woonplaats op te nemen. Op verzoek dient u ook een kopie van een identificatiebewijs op te sturen, zodat Hearst kan verifiëren dat de informatie naar de juiste persoon wordt gestuurd. Als uw verzoek niet helemaal duidelijk is, kan Hearst vragen om nadere specificatie. Nadat uw verzoek is uitgevoerd, stuurt Hearst u altijd een bevestigingsbericht.


Indien u zich op een website van Hearst heeft geregistreerd, geeft de betreffende website u vaak zelf de mogelijkheid uw persoonsgegevens zelfstandig in te zien en te wijzigen of om deze geheel of gedeeltelijk te verwijderen.


Gebruik van cookies

Cookies zijn eenvoudige, kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de daarin opgeslagen bestanden niet beschadigen.


Hearst gebruikt cookies om het gebruiksgemak van de Hearst websites te bevorderen. Aan de hand van cookies kunt u bijvoorbeeld op de websites van Hearst worden herkend als u deze opnieuw bezoekt. Hearst gebruikt ook cookies om bij te houden welke producten u in uw winkelmandje hebt liggen of om de voorkeuren die u heeft ingesteld vast te leggen (bijvoorbeeld taalkeuze).


Daarnaast gebruikt Hearst cookies ook voor statistische doeleinden, voor het analyseren van informatie over het bezoek aan de Hearst websites, teneinde de website en de daarop aangeboden diensten te kunnen verbeteren.


Hearst kan cookies ook gebruiken - afhankelijk van de gegeven toestemming - om advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet. Daarbij wordt gebruikgemaakt van 'sessiecookies'; deze worden automatisch verwijderd op het moment dat u uw internetbrowser afsluit.


Daarnaast gebruikt Hearst Google Analytics cookies ook voor statistische doeleinden, voor het analyseren van informatie over het bezoek aan de Hearst websites, teneinde de website en de daarop aangeboden diensten te kunnen verbeteren.


Hearst kan cookies ook gebruiken - afhankelijk van de gegeven toestemming - om advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet. Daarbij wordt gebruikgemaakt van 'sessiecookies' en de advertentiefuncties van Google Analytics Cookies; deze worden automatisch verwijderd op het moment dat u uw internetbrowser afsluit.


Hearst conformeert zich aan de IAB Europe Gedragscode voor Online Behavioural Advertising (OBA). OBA is het gebruik van gegevens die door middel van cookies worden afgeleid uit het surfgedrag van u als bezoeker van de website. De Gedragscode bevat bindende voorschriften voor Online Behavioural Advertising die bedoeld zijn om de transparantie voor u als bezoeker van de website te vergroten en u de keuze te bieden reclame van onze adverteerders die gebaseerd is op uw surfgedrag te accepteren of te weigeren. Hearst vraagt van al haar adverteerders de bepalingen uit de Gedragscode strikt na te leven.


Voor meer informatie over het gebruik van cookies op onze websites zie:
https://www.hearst.nl/privacyverklaring/

Voor meer algemene informatie over cookies zie:
http://www.youronlinechoices.com/nl

Voor het blokkeren van Google Analytics cookies zie:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout/


Websites/webpagina's van derden

De websites van Hearst bevatten (hyper)links naar en/of banners en buttons van websites en/of specifieke webpagina's van derden. Voor zover deze zijn opgenomen door Hearst, is dit uitsluitend gebeurd ter informatie en voor het gebruiksgemak; zij zijn te goeder trouw geselecteerd. Hearst heeft geen zeggenschap over, invloed op of controle over de inhoud, het beleid en andere kenmerken van dergelijke websites en/of webpagina's, en kan in geen geval aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en/of kenmerken daarvan, dan wel voor de wijze waarop derden omgaan met uw persoonsgegevens en privacy. Hearst verwijst u hiervoor naar de op dergelijke websites gepubliceerde algemene voorwaarden en/of privacy verklaringen.


Het komt voor dat u op pagina's van de website persoonlijke informatie aan ons verschaft die door derden wordt beheerd of die anderszins ter inzage is van derden, zoals veilingsites of winkelpagina's. In die gevallen kan deze informatie door ons en derde partij(en) worden gebruikt in overeenstemming met hun eigen voorwaarden en privacybeleid.


Beveiliging

Hearst heeft - met optimaal gebruik van de technologie die daartoe nu voorhanden is - adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking. Zo worden alle inloggegevens beveiligd opgeslagen. Alle Hearst-websites zijn daarnaast beveiligd tegen misbruik.


Wijzigingen

Hearst behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in zijn privacybeleid. Daarom adviseren we u om dit privacybeleid regelmatig te bekijken om te controleren of er nog wijzigingen zijn.


Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: Hearst Media Nederland C.V., Klantenservice, Afdeling persoonsgegevens, Spaklerweg 52, 1114AE Amsterdam-Duivendrecht, of aan privacy@hearst.nl onder vermelding van 'vraag privacy'.


Abonnementsvoorwaarden Hearst Media Nederland C.V.

1. Definities

In deze abonnementsvoorwaarden wordt verstaan onder:


 • Abonnee: een ieder (al dan niet een rechtspersoon) die ten behoeve van zichzelf dan wel een ander met Uitgever een abonnementsovereenkomst op een Tijdschrift, voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan.


 • Abonnement: een abonnementsovereenkomst tussen Abonnee en Uitgever, waarin Uitgever zich verplicht tot het leveren van een vooraf vastgesteld aantal edities van een Tijdschrift op een door Abonnee aan te geven adres in Nederland. Levering in het buitenland is mogelijk met een toeslag voor additionele verzendkosten.


 • Abonnementsperiode: de opgegeven periode of aantal edities die staan voor een bepaalde periode waarvoor een Abonnement wordt aangegaan en plus - indien van toepassing - de periode tot wederopzegging van het Abonnement.


 • Klantenservice: de klantenservice wordt door Uitblinqers uitgevoerd. De contactgegevens van de Klantenservice staan hier vermeld en in het colofon van het betreffende Tijdschrift.


 • Tijdschrift: een van de thans dan wel toekomstige door Uitgever uit te geven tijdschriften zoals Glamour, JAN, National Geographic, Traveler, Historia en Quest, Quest Psychologie, Quest Historie, Vogue en de eventueel bijbehorende uitgeefproducten zoals een online editie van voornoemde tijdschriften.


 • Uitgever: Hearst Media Nederland C.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1114 AE) Amsterdam-Duivendrecht aan de Spaklerweg 52. Hearst Media Nederland C.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 3420 1213, hierna ook aangeduid als: 'Hearst'.


 • Voorwaarden: onderhavige Abonnementsvoorwaarden.2. Algemeen

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Abonnementen op door Hearst uitgegeven Tijdschriften.


2.2 Doorhet aangaan van een Abonnement geleverd door Hearst wordt Abonnee geacht met deze Voorwaarden te hebben ingestemd.


2.3 Hearst behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze Voorwaarden aan te passen. De ingevoerde wijziging zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op de betreffende website van het Tijdschrift.


2.4 Deze Voorwaarden zullen op verzoek worden toegezonden en zijn tevens op de websites van de verschillende door Hearst uitgegeven Tijdschriften gepubliceerd.


2.5 Deze Voorwaarden, evenals de abonnementsprijzen, zijn onder voorbehoud van kennelijke fouten en vergissingen, druk- en zetfouten.


2.6 Uitgever is bevoegd om bij de totstandkoming en uitvoering van de Abonnementen gebruik te maken van derden.


2.7 Uitgever is gerechtigd het Abonnement en de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst over te dragen aan een derde, mits deze derde de door Uitgever aangegane verplichtingen jegens de Abonnee nakomt. Uitgever zal Abonnee zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht.


2.8 Uitgever is gerechtigd om welke reden dan ook om de uitgave van het Tijdschrift op ieder moment te staken. Alsdan is zij niet verplicht nog enige levering uit te voeren. Abonnee heeft alsdan echter wel recht op gedeeltelijke restitutie van de vooruitbetaalde abonnementsgelden.3. Aanbiedingen

3.1 Alle door Uitgever gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Uitgever behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatie-indexatie. Uitgever zal de tariefswijziging tijdig en door middel van publicatie in het betreffende Tijdschrift aan Abonnee kenbaar maken.


3.2 Uitgever is te allen tijde gerechtigd de omvang, inhoud en lay-out van de door uitgegeven Tijdschriften naar eigen inzichten te wijzigen, waarbij Uitgever ervoor zal zorgen dat het betreffende Tijdschrift ook na de wijzigingen kwalitatief en kwantitatief in een redelijke verhouding blijft staan met het abonnementstarief. Uitgever is bovendien gerechtigd om welke reden dan ook om de uitgave van een Tijdschrift op ieder moment te staken. Alsdan is zij niet verplicht nog enige levering uit te voeren. Abonnee heeft in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van de vooruitbetaalde abonnementsgelden.4. Aangaan Abonnement en welkomsgeschenken

4.1 Het Abonnement kan op ieder moment zowel telefonisch, elektronisch of schriftelijk worden afgesloten. Uitgever bevestigt het aangaan van een Abonnement schriftelijk per per e-mail indien het e-mail adres bij Uitgever bekend is. Uitgever is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een verzoek tot het aangaan van een Overeenkomst te weigeren.


4.2 Aanbiedingen met een welkomsgeschenk gelden alleen zolang de voorraad strekt en alleen indien Abonnee de voorafgaande zes maanden geen Abonnement op hetzelfde Tijdschrift heeft gehad. Dit laatste geldt tevens voor een kortingsaanbieding. Mocht dit wel het geval zijn dan vervalt het recht van Abonnee op het welkomsgeschenk dan wel de kortingsactie.


4.3 Indien het welkomsgeschenk niet meer op voorraad is dan zal Uitgever een alternatief daarvan bieden in de vorm van een vervangend welkomsgeschenk dan wel een korting op het abonnementstarief, een en ander ter keuze van Abonnee.


4.4 Uitgever doet haar uiterste best om het welkomsgeschenk binnen 6 weken na ontvangst van het abonnementsgeld aan Abonnee te verzenden. Indien levering binnen deze termijn niet mogelijk is, zal Uitgever Abonnee hierover informeren.


4.5 Eventuele schade aan het welkomsgeschenk dan wel ontvangst van verkeerd geleverde producten dient door Abonnee binnen twee weken na ontvangst aan Klantenservice Hearst te worden gemeld. Dit kan per telefoon, brief of email. De klantenservice is bevoegd om klachten die na deze termijn ontvangen worden niet in behandeling te nemen.


4.6 Uitgever is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen dan wel indien de kleuren van de afgebeelde welkomsgeschenken afwijken van de werkelijke kleuren van geleverde welkomsgeschenken.5. Looptijd en beëindiging van het Abonnement

5.1 Een Abonnement kan op ieder gewenst tijdstip ingaan en wordt aangegaan voor de (eerste) opgegeven periode of aantal edities die staan voor een bepaalde periode. Gedurende deze eerste Abonnementsperiode kan het Abonnement niet tussentijds worden opgezegd. Tenzij anders vermeld in de aanbieding, wordt na afloop van deze eerste periode het Abonnement automatisch omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij Abonnee het Abonnement conform het bepaalde in artikel 5.3 van deze Voorwaarden en met inachtneming van het daarin vermelde opzegtermijn tijdig heeft opgezegd.


5.2 Nadat het Abonnement is omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, heeft Abonnee het recht het Abonnement met inachtneming van de geldende opzegtermijn van 1 maand te allen tijde tussentijds schriftelijke (brief of e-mail) dan wel telefonisch te beëindigen bij de Klantenservice. De contactgegevens van de Klantenservice staan vermeld in het colofon van het betreffende Tijdschrift of op de bijbehorende website.


5.3 Als moment van opzeggen wordt beschouwd het moment waarop de opzegging de Klantenservice heeft bereikt.


5.4 Uitgeverbevestigt de opzegging schriftelijk aan Abonnee binnen 14 dagen. In deze opzegbevestiging wordt tevens vermeld welke editie het laatste is dat de Abonnee ontvangt.


5.5 Een zgn. cadeau Abonnement afgesloten door Abonnee ten behoeve van een derde, wordt voor bepaalde tijd aangegaan en wordt niet automatisch verlengd.


5.6 Informatie over de Abonnementsperiode kan door Abonnee opgevraagd worden bij de Klantenservice via post, telefoon en e-mail. Indien gedurende de periode na omzetting van het Abonnement in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, het Abonnement correct wordt beëindigd, ontvangt Abonnee uiterlijk 2 maanden na de beëindiging van het Abonnement het nog niet genoten abonnementsgeld, na verrekening van eventuele korting en/of administratiekosten, retour op het bij aanvang van het Abonnement door Abonnee opgegeven bankrekeningnummer.


5.7 Indien de Abonnee gedurende de Abonnementsperiode overlijdt, is geen opzegtermijn van toepassing en worden reeds vooruitbetaalde abonnementsgelden gerestitueerd.


* Bij tijdschriften die maandelijks of vaker per jaar verschijnen, geldt een opzegtermijn van 1 maand. Bij Kwartaal uitgaven en tijdschriften die minder dan 11x per jaar verschijnen, geldt een termijn van 3 maanden.6. Tarieven en betaling abonnementsgeld

6.1 Abonnee dient zorg te dragen voor betaling van het abonnementsgeld. Betaling kan geschieden door middel van een machtiging tot automatische incasso of door betaling van een acceptgiro die Uitgever aan Abonnee doet toekomen (zie artikel 6.4, 6.5 en 6.6).


6.2 Indien gebruik wordt gemaakt van een machtiging, dient het abonnementsnummer door Abonnee opgegeven te worden als kenmerk van de machtiging. Het abonnementsnummer is te vinden op het adreslabel bij het Tijdschrift. Incasso's worden gedaan onder Creditor NL79ZZZ342012130000.


Het abonnementsnummers is het kenmerk waaronder de incasso wordt gedaan.


6.3 Incasso van het abonnementsgeld van nieuw aangevraagde Abonnementen vindt een week voor ontvangst van het eerste nummer plaatst. Bij Abonnementen die stilzwijgend zijn omgezet voor een overeenkomst voor onbepaalde tijd, vindt de incasso voor iedere vervolgperiode (maximaal één jaar) enkele dagen voor prolongatie plaats.


6.4 Indien Abonnee gekozen heeft voor betaling per acceptgiro (€2 administratiekosten) zal deze bij nieuwe aangevraagde Abonnementen bij het eerste nummer van het Abonnement worden gevoegd. Bij Abonnementen die stilzwijgend zijn omgezet voor een overeenkomst voor onbepaalde tijd, wordt de acceptgiro telkens bij het één na laatste nummer van het Abonnement gevoegd. Betaling van de acceptgiro dient uiterlijk te geschieden op de in de acceptgiro genoemde datum.


6.5 Indien een Abonnee niet tijdig betaald heeft, onder andere door stonering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de door Abonnee aangegeven rekening, zullen door Uitgever nog twee herinneringen worden gestuurd. Indien deze niet worden voldaan heeft Uitgever het recht de (incasso) vordering over te dragen aan een incasso bureau. De kosten hiervan zullen tevens in rekening worden gebracht aan Abonnee. Bij niet tijdige betaling is Uitgever gerechtigd het Abonnement onmiddellijk eenzijdig te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen van Abonnee te vorderen.


6.7 Alle abonnementsprijzen zijn in euro's en inclusief BTW.


6.8 Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt door Uitgever in het colofon van het betreffende tijdschrift gepubliceerd.


6.9 Vragen met betrekking tot facturen aangaande het Abonnement dienen uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de factuur aan de Klantenservice te worden gericht.7. Bezorging van Tijdschriften

7.1 De bezorging van de Tijdschriften vindt plaats via Sandd. Indien een Tijdschrift niet of beschadigd aangekomen is, dient Abonnee de klachten daarover zo spoedig mogelijk te melden aan de Klantenservice. Uitgever zal zich er vervolgens voor inspannen de betreffende editie van het Tijdschrift zo spoedig als mogelijk bij Abonnee na te bezorgen. Aan deze bezorging zijn geen extra kosten verbonden. Klachten met betrekking tot onder andere de bezorging van het Tijdschrift geven Abonnee niet het recht de betaling van de abonnementsgelden geheel of gedeeltelijk op te schorten.


7.2 Uitgever is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het niet-tijdig bezorgen van het Tijdschrift.


7.3 Abonnee dient wijzigingen in het bezorgings- dan wel factuuradres, tijdig - te weten uiterlijk vier weken vóór de verhuisdatum, aan de Klantenservice te verstrekken via e-mail, telefonisch, post of via het daartoe bestemde formulier op de website van betreffende Tijdschrift (zie kopje FAQ). Onjuistheden in de adressering of de naamsvermelding van Abonnee dienen eveneens zo spoedig mogelijk aan de Klantenservice gemeld te worden.


7.4 Uitgever is gemachtigd de bezorging van het Tijdschrift te staken indien tijdige betaling uitblijft.8. Herroepingsrecht

8.1 De Abonnee kan het Abonnement op een tijdschrift gedurende veertien dagen zonder opgave van reden herroepen. Desgewenst kan de klantenservice van Hearst om de reden voor herroeping vragen. De Abonnee is evenwel niet tot opgave van zijn reden verplicht.


8.2 Het herroepingsrecht geldt voor abonnementen zowel op printversies als op digitale versies van tijdschriften.


8.3 De herroepingsperiode van veertien dagen als genoemd in lid 1 van dit artikel gaat in:


a. voor abonnementen op printversies: op de dag waarop een editie van het tijdschrift door de Abonnee voor het eerst is ontvangen;


b. voor abonnementen op digitale versies: op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.


8.4 Het herroepingsrecht als genoemd in lid 3 sub b van dit artikel, voor abonnementen op digitale tijdschriften die niet op een fysieke gegevensdrager (e-reader, dvd, usb) wordt aangeboden, komt echter te vervallen zodra de Abonnee expliciet heeft bevestigd akkoord te gaan gaat met de download binnen de herroepingsperiode én dat hij afziet van zijn herroepingsrecht. De Uitgever dient de Abonnee daarop te wijzen en een aantoonbare bevestiging te krijgen.


8.5 Indien de Uitgever de Abonnee de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.


8.6 Indien de Uitgever de in het lid 5 van dit artikel bedoelde informatie aan de Abonnee heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd veertien dagen na de dag waarop de Abonnee die informatie heeft ontvangen.
9. Gevolgen herroepingsrecht

9.1 De Abonnee dient zorgvuldig om te gaan met het tijdschrift en zal dit enkel uitpakken en gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.


9.2 De Abonnee is aansprakelijk voor waardevermindering van het tijdschrift.


9.3 Indien de Abonnee gebruik maakt van het herroepingsrecht meldt hij dit binnen de herroepingsperiode door middel van het door Hearst aangeboden modelformulier voor herroeping.


9.4 De Abonnee zendt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop hij de in lid 3 van dit artikel genoemde melding heeft gedaan, (alle ontvangen exemplaren van) het tijdschrift terug.


9.5 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Abonnee.


9.6 De Abonnee draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het tijdschrift.


9.7 De Uitgever bevestigt zo spoedig mogelijk de ontvangst van de melding van herroeping.


De Uitgever vergoedt alle betalingen van de Abonnee zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien dagen volgend op de dag waarop de melding van de Abonnee is ontvangen én ontvangst van het tijdschrift. Op deze betalingen wordt in mindering gebracht het bedrag dat Abonnee in het kader van de terugzending van de tijdschriften mogelijk aan verzendkosten verschuldigd is.


9.8 De Uitgever betaalt de Abonnee terug door overboeking van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van de Abonnee.10. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens

10.1 De persoonsgegevens van Abonnee worden opgenomen in een gegevensbestand en verwerkt door en onder verantwoordelijkheid van Uitgever. Doel van de verwerking van de persoonsgegevens is om i) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen Uitgever en Abonnee die aan het Abonnement ten grondslag ligt ii) om een administratie bij te houden van alle Abonnees en iii) om relevante aanbiedingen te doen van Uitgever en door haar zorgvuldig geselecteerde derden.


10.2 Uitgever zal ervoor zorgen dat de persoonlijke gegevens met zorg worden behandeld en zal passende technische maatregelen treffen om deze gegevens te beschermen tegen elke vorm van onwettige verwerking.


10.3 De verwerking van de persoonsgegevens is door Uitgever aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag onder nummer m1457022.


10.4 Abonnee erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn/haar persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt door Uitgever en Abonnee gaat akkoord met het privacy beleid van Uitgever.


10.5 Abonnee kan zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde inzien en verzoeken deze te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen door een brief of e-mail te sturen naar de Klantenservice.11. Auteursrecht

11.1 De inhoud van het Tijdschrift mag niet door of met medewerking van Abonnee worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, tenzij daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van Uitgever.


11.2 Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van de inhoud van het Tijdschrift worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Uitgever dan wel bij de door Uitgever ingeschakelde derden.12. Aansprakelijkheid

12.1 Uitgever is uitsluitend aansprakelijk voor door Abonnee geleden directe schade indien deze schade aan Uitgever is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van Uitgever komt. Abonnee dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld veroorzaakt door Uitgever.


12.2 Uitgever is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan 3 maanden na de levering van het welkomsgeschenk is ontstaan en 14 dagen na openbaring schriftelijk aan Uitgever is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal Uitgever Abonnee op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier van het welkomsgeschenk.


12.3 Uitgever is bovendien niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door Abonnee van enig door Uitgever geleverd welkomsgeschenk, tenzij Uitgever aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek.


12.4 In alle gevallen van overmacht, waardoor bezorging van het Tijdschrift dan wel het welkomsgeschenk buiten de schuld van Uitgever achterwege blijft, is Uitgever zolang de verhindering blijft bestaan, niet gehouden tot nakoming en heeft Abonnee geen recht op restitutie van abonnementsgelden. Onder overmacht wordt onder mee verstaan: staking bij Uitgever c.q. door haar ingeschakelde derden; gebrek aan grondstoffen zowel bij Uitgevers als bij door Uitgever ingeschakelde derden.


12.5 Het is Abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te compenseren met enig bedrag dat Abonnee aan Uitgever verschuldigd is uit hoofde van het Abonnement.13. Toepasselijk recht en forum

13.1 Op Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bij uitsluiting de bevoegde rechter.Actievoorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene actievoorwaarden zijn van toepassing op de ten behoeve van het magazine National Geographic, Traveler en Historia door Hearst Media Nederland C.V., Spaklerweg 52, 1114AE Amsterdam-Duivendrecht, KvK 34201213, BTW NL 8127.64.730.B01 (hierna: 'Hearst') georganiseerde promotionele winacties (hierna: 'Actie(s)').


1.2 Deelname aan een door Hearst georganiseerde Actie houdt acceptatie van deze actievoorwaarden in. Geen enkele betwisting van deze actievoorwaarden zal in overweging genomen worden.


1.3 Per Actie zal Hearst in de betreffende editie van National Geographic, Traveler en Historia dan wel op de betreffende website vermelden op welke wijze en in welke periode aan de Actie kan worden deelgenomen, welke prijzen er gewonnen kunnen worden en of aanvullende voorwaarden voor deelname aan de Actie gelden.


1.4 De kosten per deelname aan de Actie bedragen maximaal de bij de Actie vermelde communicatiekosten.2. Deelnemers

2.1 Een deelnemer (hierna: 'Deelnemer') kan zich slechts eenmaal deelnemen per Actie.


2.2 Deelname staat open voor iedere in Nederland en België woonachtige natuurlijke persoon.


2.3 Deelnemer is verplicht om de inschrijvingshandelingen eigenhandig te verrichten.


2.4 Hearst is niet aansprakelijk voor opgave door de Deelnemer van verkeerde gegevens (telefoonnummer, e-mail- of huisadres), voor eventueel verloren gegane inzendingen en/of voor storingen in het netwerk, hardware of software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegane gegevens van de Deelnemer.


2.5 Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) dan wel verzorger(s) te hebben verkregen voor deelname aan de Actie en kunnen deze toestemming indien Hearst daar naar vraag (schriftelijk) overleggen. Indien blijkt dat deze toestemming niet is gegeven, kan Hearst besluiten de prijs niet uit te keren, tenzij de Deelnemer aantoont alsnog toestemming te hebben verkregen.


2.6 Hearst heeft te allen tijde het recht om een Deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen.


2.7 Als Deelnemer wordt niet gekwalificeerd een natuurlijk persoon die middels een derde partij/tussenpersoon deelneemt aan een Actie. Hearst behoudt zich het recht voor om dergelijke personen/partijen uit te sluiten van deelname.


2.8 Hearst heeft het recht om een Deelnemer van de Actie buiten te sluiten indien blijkt dat de Deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.3. Prijzen

3.1 De te winnen prijzen worden vermeld dan wel getoond in de betreffende editie dan wel op de website van National Geographic, Traveler en Historia en op social media. Per Deelnemer, telefoonnummer dan wel (e-mail)adres wordt slechts een prijs per Actie uitgekeerd en iedere prijs is uniek en staat op naam van de betreffende winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs.


3.2 Eventuele kansspelbelasting en BTW die in verband met de prijs moet worden betaald, komen voor rekening van Hearst, tenzij anders vermeld.


3.3 Hearst stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin zij deze op dat moment verkeren. Hearst is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (zulks inclusief eventuele schade veroorzaakt door transport).


3.4 Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer zich akkoord mee te werken aan eventuele promotionele activiteiten in verband met de Actie (o.a. de uitreiking van de prijs). Eventuele foto's en filmpjes van de prijsuitreiking kunnen door Hearst dan wel door de partij die de prijs ter beschikking heeft gesteld, worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden. Hearst is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de Deelnemer.


3.5 De trekking geschiedt geheel geautomatiseerd waarbij de prijzen geheel willekeurig worden toegekend of de prijswinnaar wordt aangewezen door een onafhankelijke derde. Bij prijsvragen waarin een jureerbare prestatie is gekoppeld, worden de inzendingen beoordeeld door een onafhankelijke jury, die vervolgens de prijswinnaar aanwijst. Nadat de uitslag bekend is, worden de prijswinnaars daarvan persoonlijk op de hoogte gesteld. Alsdan worden zij op de hoogte gebracht hoe een en ander wordt afgehandeld met betrekking tot het overhandigen/toesturen van de betreffende prijs. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.


3.6 In principe worden de prijzen binnen een maand na afloop van de Actie toegestuurd naar het door de winnende Deelnemer(s) opgegeven adres. Tevens heeft National Geographic, Traveler en Historia het recht de winnende Deelnemers met initialen, achternaam en woonplaats in het betreffende magazine dan wel op de betreffende website bekend gemaakt.4. Persoonsgegevens en Privacy

4.1 Door deel te nemen aan de Actie(s) geeft de Deelnemer aan Hearst toestemming om alle gegevens te verzamelen en te verstrekken aan derden die de Hearst noodzakelijk acht voor de organisatie van de Actie en de uitreiking van de prijzen.


4.2 De Deelnemer erkent door deelname aan de Actie op de hoogte te zijn van de inzameling en vertrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en Deelnemer gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van Hearst.5. Klachten

5.1 Eventuele klachten en bezwaren in verband met de Actie kunnen door de Deelnemer aan Hearst kenbaar worden gemaakt door middel van het sturen van een voldoende gefrankeerde envelop naar Hearst ter attentie van de Klantenservice of een e-mail te sturen naar online@nationalgeographic.nlActievoorwaarden Foto-opdrachten National Geographic

1. Algemeen

1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: 'de Actievoorwaarden') zijn van toepassing op de door NGC (Netherlands) B.V. en haar partners (hierna gezamenlijk: 'NGC') georganiseerde fotowedstrijd (hierna: 'de Fotowedstrijd'). Op de website nationalgeographicfotowedstrijd.nl (hierna: 'de Website') is alles over de Fotowedstrijd te lezen.


1.2 National Geographic Fotowedstrijd is een uitgave van Fox Networks Group Netherlands B.V.. De Passage 144, 1101 AX Amsterdam, KvK 34387174 in samenwerking met Hearst Nederland C.V., Spaklerweg 52, 1114AE, Amsterdam-Duivendrecht, KvK 34201213, BTW NL 8127.64.730.B01 (hierna: 'Hearst').


1.3 Deelname aan de door NGC georganiseerde Fotowedstrijd houdt acceptatie van deze Actievoorwaarden in. Enige betwisting van deze Actievoorwaarden wordt niet in overweging genomen.


1.4 NGC behoudt zich het recht voor afwijkend van deze Actievoorwaarden te beslissen.


1.5 Eventuele klachten en bezwaren in verband met de Fotowedstijd kunnen aan NGC kenbaar worden gemaakt door middel van het sturen van een e-mail aan online@nationalgeographic.nl.


1.6 Op deze Actievoorwaarden en op deelname aan de Fotowedstrijd is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen terzake zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.


2. De Fotowedstrijd

2.1 Op nationalgeographicfotowedstijd.nl worden deelnemers opgeroepen om foto’s en een omschrijving van de foto te plaatsen in een van de volgende categorieën: Mens, Landschap en Dier. Op nationalgeographicfotowedstrijd.nl kan iedereen die wil deelnemen aan de fotowedstrijd zijn/haar foto(‘s) insturen van 29 juni tot en met 20 september 2017. Per deelnemer kan maximaal één (1) foto per categorie worden ingezonden. De foto’s worden beoordeeld door een publieksjury en een vakjury.

Inzendingen moeten binnen zijn voor 21 september 2017 00:00 uur.

Uit alle inzendingen wordt er per categorie een selectie gemaakt van 15 foto’s, deze selectie wordt door de vakjury bepaald. Deze selectie (15 foto’s per categorie) worden van 2 oktober tot en met 15 oktober 2017 geplaatst op de Website.

Van 2 oktober tot en met 15 oktober 2017 kan er gestemd worden op deze selectie. NGC heeft altijd de eindbeslissing over de uitslag van de fotowedstrijd, ongeacht het aantal stemmen.


2.2 Deelname aan de Fotowedstrijd is gratis. Alleen de kosten voor het internetgebruik zijn voor rekening van de Deelnemer.


2.3 Het toevoegen, bewerken of verwijderen van bepaalde beeldelementen waardoor de inhoud van de foto verandert is niet toegestaan. Het samenvoegen van foto's of het maken van collages is ook niet toegestaan.


2.4 NGC behoudt zich het recht voor om de Fotowedstrijd, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzen en/of deze Actievoorwaarden en/of eventuele prijzen te wijzigen, zonder op enigerlei wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemers aan de Fotowedstrijd.


2.5 De inzendingen worden tussen 25 en 29 september 2017 beoordeeld door een jury, bestaande uit redactieleden van NGC en externe amateur –en/of vakfotografen, vanaf 2 oktober kan er gestemd worden door het publiek.


2.6  Je kunt op maximaal één (1) foto per categorie stemmen. Er worden bij iedere categorie 2 winnaars aangewezen, één op basis van het oordeel van de jury en één winnaar op basis van het aantal gekregen publieksstemmen. De winnaars en de winnende foto's worden bekend gemaakt en gepubliceerd op de Website, in social media, in nieuwsbrieven en worden vermeld en gepubliceerd in National Geographic Magazine. Door deelname aan deze Fotowedstrijd verlenen winnaars uitdrukkelijk toestemming aan NGC om zijn/haar naam, alsmede de winnende foto’s voor promotionele/Pr-doeleinden met betrekking tot deze Fotowedstrijd te gebruiken.


2.7 Iedere Deelnemer maakt kans op vermelding in de scheurkalender van NGC, die jaarlijks wordt uitgegeven en gevuld is met foto's van Deelnemers op de Website. De redactie van NGC selecteert de te gebruiken foto's voor de scheurkalender. De winnaars van een Fotowedstrijd zijn niet altijd degenen die ook in de scheurkalender worden opgenomen. Voor verdere voorwaarden betreffende de scheurkalender zie 6.2


2.8 Over de uitslag van de Fotowedstrijd en over de samenstelling van de scheurkalender van NGC kan niet worden gecorrespondeerd.


2.9 Foto’s mogen niet eerder zijn gepubliceerd bij andere fotowedstrijden in Nederland & België.


2.10 Bij deelname aan de 4e categorie (indien van toepassing) gaat het gebruiksrecht van de foto tevens over naar eventuele sponsorende partij.


2.11 Ingezonden foto’s mogen geen beledigende, grove of onterende elementen bevatten die de privacy van derden aantast of die aanstootgevend of obsceen zijn, of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven. Het is verboden vulgaire, hatelijke, bedreigende (kinder)pornografische en ander seksueel getinte foto’s in te sturen.


2.12 Plagiaat en ander misbruik worden niet geaccepteerd.


2.13 Foto’s die kunnen worden aangemerkt als commerciële reclame-uiting worden niet in behandeling genomen.


2.14 De foto's dienen een minimale beeldgrootte te hebben van 1800 x 1800 pixels en een maximale beeldgrootte van 6000x6000 pixels. De maximale bestandsomvang van 10MB. Kleinere bestanden kunnen mogelijk niet goed worden afgedrukt, grotere bestanden worden niet in behandeling genomen. De foto's dienen te worden aangeleverd als jpg-bestand met kleurprofiel SRGB.


2.15 Zowel kleur als zwart-wit foto’s zijn toegestaan.


3. Deelnemer

3.1 Als je wilt deelnemen aan de Fotowedstrijd moet je eerst een account aanmaken op de Website.


3.2 Nadat je een account hebt aangemaakt kun je deelnemen aan de fotowedstrijd. Er kunnen in totaal maximaal drie (3) foto's per Deelnemer worden ingezonden. Deelnemer moet alle verplichte velden volledig hebben ingevuld.


3.3 Om deel te kunnen nemen wordt om de volgende gegevens gevraagd: Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, straat, huisnummer, postcode, stad en land.


3.4 De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de organisator(en) en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand.


3.5 Op dit bestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De persoonlijke gegevens worden niet voor andere doeleinden dan deze actie gebruikt, behalve na nadrukkelijke toestemming van de Deelnemer.


3.6 Deelname staat open voor iedere in Nederland en België woonachtige natuurlijke persoon van 18 jaar en ouder. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Hearst/FNG en van de eventueel mede-organiserende partners van Hearst/ FNG dan wel eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect betrokken is bij de organisatie van deze Fotowedstrijd.


3.7 Deelnemer is verplicht om de inschrijvingshandelingen eigenhandig te verrichten.


3.8 NGC is niet aansprakelijk voor opgave door de Deelnemer van verkeerde gegevens (naam, e-mailadres etc), voor eventueel verloren gegane inzendingen en/of voor storingen in het netwerk, hardware of software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegane gegevens van de Deelnemer.


3.9 NGC heeft te allen tijde het recht om een Deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen.


3.10 Als Deelnemer wordt niet gekwalificeerd een natuurlijk persoon die middels een derde partij/tussenpersoon deelneemt aan de fotowedstrijd. NGC behoudt zich het recht voor om dergelijke personen/partijen uit te sluiten van deelname.


3.11 NGC behoudt zich het recht voor om een Deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten als de betreffende Deelnemer op enigerlei wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens NGC, Hearst, FNG en/of derden. NGC heeft ook het recht om een Deelnemer van deelname aan de Fotowedstrijd uit te sluiten als blijkt dat de Deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.


4. Stemmen

4.1 Gedurende het stemproces kun je stemmen op maximaal één foto per categorie per e-mailadres.


4.2 Er is pas een geldige stem uitgebracht wanneer deze via de bevestigingslink is geactiveerd. De bevestigingslink ontvangt een stemmer direct na het uitbrengen van de stem in een e-mail afkomstig van de Website. Indien een stem niet wordt bevestigd via de bevestigingslink, is de stem niet geldig uitgebracht en telt de stem niet mee.


4.3 Misbruik en/of manipulatie van stemmen en/of de stemprocedure is verboden. In geval van (vermoedelijke) fraude of andere onrechtmatige omstandigheden, zulks ter beoordeling van NGC, kan de stem alsnog worden afgekeurd.


4.4 Artikel 3.4 t/m artikel 3.9 zijn mutatis mutandis van toepassing op het uitbrengen van een stem in het kader van de Fotowedstrijd.


5. Prijzen

5.1 De winnende foto’s verschijnen middels een publicatie in National Geographic Magazine. De zes winnaars ontvangen ook ieder een jaarabonnement op National Geographic Magazine cadeau. Daarnaast wordt er één overall winnaar bekend gemaakt tijdens de uitreiking. Deze winnaar wint op basis van het aantal publieksstemmen.


5.2 Als er sprake is van een te winnen prijs, staat dat vermeld op de Website. Per Deelnemer dan wel per e-mailadres wordt slechts één prijs uitgekeerd en iedere prijs is uniek en staat op naam van de betreffende winnaar.


5.3 De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs.


5.4 Eventuele kansspelbelasting en BTW die in verband met de prijs moet worden betaald, komen voor rekening van NGC, tenzij anders vermeld.


5.5 NGC stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren. NGC is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (zulks inclusief eventuele schade veroorzaakt door transport).


5.6 Door deelname aan de Fotowedstrijd verklaart de Deelnemer zich akkoord mee te werken aan eventuele promotionele activiteiten in verband met de Fotowedstrijd (o.a. de uitreiking van de prijs).


5.7 Eventuele foto's en filmpjes van de prijsuitreiking kunnen door NGC dan wel door de partij die de prijs ter beschikking heeft gesteld, worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden. NGC is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de Deelnemer.


5.8 Nadat de uitslag van de Fotowedstrijd bekend is, worden de prijswinnaars daarvan persoonlijk op de hoogte gesteld. Ze worden dan ook op de hoogte gebracht over de wijze waarop een en ander wordt afgehandeld met betrekking tot het overhandigen/toesturen van de betreffende prijs.


5.9 In principe worden de prijzen binnen een maand na afloop van de Fotowedstrijd toegestuurd naar het door de winnende Deelnemer(s) opgegeven adres. Tevens heeft de redactie van NGC het recht de winnende Deelnemers met initialen, achternaam en woonplaats op de Website bekend te maken.


5.10 NGC behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag voor surseance van betaling door de leverancier en/of sponsor van een prijs. Prijzen worden uitgekeerd voor zolang de voorraad strekt.


6. Gebruik ingezonden fotomateriaal

6.1 Deelnemer verklaart eigenaar en rechthebbende te zijn van de ingezonden foto's (hierna: 'het Fotomateriaal').


6.2 Door inzending geeft de Deelnemer NGC en Hearst het niet exclusieve en onbeperkte recht om het Fotomateriaal geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te exploiteren en/of te publiceren op het NGCc Channel in het National Geographic Magazine, National Geographic Traveler, National Geographic Historia, National Geographic scheurkalender en alle andere aan NGC gerelateerde uitgaven, zowel online als print (waaronder via platforms, websites en knipseldiensten van derden), zonder dat daartoe een vergoeding verschuldigd is. Het voorgaande gebruiksrecht verstrekt Deelnemer ook aan partners van NGC en Hearst indien NGC en Hearst de Fotowedstrijd organiseren in samenwerking met een partner, zoals bijvoorbeeld musea en natuurorganisaties. Het hierboven omschreven gebruiksrecht omvat daarnaast het recht om het Fotomateriaal te gebruiken voor merchandising van NGC en Hearst zoals scheurkalenders, muismatten, koffiekoppen en andere promotionele artikelen. Van dergelijk gebruik zal de Deelnemer vooraf altijd op de hoogte worden gesteld.


6.3 Deelnemer is te allen tijde vrij om het Fotomateriaal ook zelf te blijven gebruiken.


6.4 Gebruik van het Fotomateriaal anders dan in de in dit artikel omschreven gevallen zal altijd vooraf door NGC met Deelnemer worden besproken.


7. Persoonsgegevens en Privacy

7.1 Door deel te nemen aan de Fotowedstrijd geeft de Deelnemer aan NGC toestemming om alle gegevens te verzamelen en te verstrekken aan derden die NGC noodzakelijk acht voor de organisatie van de Fotowedstrijd en de eventuele uitreiking van de prijzen.


7.2 In beginsel zal NGC het Fotomateriaal altijd openbaar maken en publiceren met naamsvermelding van de betreffende Deelnemer. Als de naam van de Deelnemer niet vermeld wordt, zal NGC dat altijd vooraf bespreken met de Deelnemer. De Deelnemer zal zich in dat geval niet onredelijkerwijs verzetten tegen het gebruik van het Fotomateriaal zonder naamsvermelding.


7.3 De Deelnemer erkent door deelname aan de Fotowedstrijd op de hoogte te zijn van de inzameling en vertrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en Deelnemer gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van NGC.


8. Aansprakelijkheid

8.1 NGC, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voorvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de Fotowedstrijd. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten in deze Actievoorwaarden dan wel in de specifieke voorwaarden op de Website kunnen NGC niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele manier een (schade)verplichting voor NGC in het leven roepen. NGC is evenmin aansprakelijk voor eventuele kosten die Deelnemer maakt in verband met deelname aan de Fotowedstrijd.


8.2 NGC, haar werknemers, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet verantwoordelijk en aansprakelijk worden gesteld voor gebreken in het gebruik of afname van de diensten in de door haar verstrekte prijzen.


8.3 Met betrekking tot de deelname aan de actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, zien de deelnemer en genodigde af van iedere (rechts)vordering tegen partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Fotowedstrijd.


8.4 De deelnemer vrijwaart NGC van aanspraken van derden in verband met een niet-nakoming van deze Actievoorwaarden of in verband met het handelen of nalaten van de deelnemer.Evenementvoorwaarden

Deze evenementvoorwaarden van Hearst Nederland B.V. gevestigd te Spaklerweg 52, 1114 AE Amsterdam-Duivendrecht (KvK-nummer: 34201213, BTW-nummer: NL8127.64.730.B01), verder te noemen ‘de organisatie’ zijn van toepassing op overeenkomsten die door de organisatie met bezoekers van National Geographic evenementen en/of andere door de organisatie te organiseren evenementen, verder te noemen ‘het evenement’ worden gesloten.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze evenementvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst in het kader van het bezoek aan het evenement en de aanschaf van alle toegangstickets daarvoor tussen de bezoeker van het evenement en de organisatie, ongeacht hoe die tot stand komt. Door de aanschaf ticket en/of betreding van de locatie van het evenement (de ‘evenementlocatie’), gaat de bezoeker akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

1.2 De evenementlocatie kan huisregels hanteren, die naast deze evenementvoorwaarden gelden en op de website(s) van de organisatie en/of op de evenementlocatie te vinden zijn. De bezoeker verklaart zich door het kopen van het ticket op voorhand ook met die huisregels akkoord.

1.3 De organisatie kan deze evenementvoorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. Bezoekers worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht doordat de organisatie dit op de betreffende website(s) van de organisatie zal melden. Als de bezoeker de organisatie niet binnen 10 (tien) werkdagen schriftelijk laat weten zich op grond van de redelijkheid en billijkheid niet in de wijzigingen te kunnen vinden, wordt de bezoeker geacht akkoord te zijn met de wijzigingen.

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze evenementvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

2. Aanschaf tickets

2.1 De overeenkomst tussen de organisatie en bezoeker voor de aanschaf van tickets komt tot stand nadat een bestelling voor één of meer tickets is geplaatst bij (een door) de organisatie (ingeschakeld (voor)verkoopadres).

2.2 Een geplaatste bestelling is onherroepelijk en de bezoeker kan de overeenkomst na dat moment niet wijzigen. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen te weigeren, dan wel daaraan aanvullende voorwaarden te stellen.

2.3 Informatie, zoals mededelingen en prijsopgaven, met betrekking tot het evenement en/of tickets wordt zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of verstrekt. Door bijkomende kosten van bijvoorbeeld reservering, betaling en/of bezorging kunnen prijzen voor tickets hoger liggen dan de door de organisatie op de tickets geprinte prijzen. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde verstrekte informatie.

3. Tickets en toegang

3.1 De bezoeker dient bij het betreden van de evenementlocatie te beschikken over een geldig ticket en over een geldig legitimatiebewijs.

3.2 Een ticket wordt eenmalig aan de bezoeker verstrekt en verschaft slechts de houder van het ticket (eenmalig) toegang tot het evenement en de evenementenlocatie.

3.3 De tickets worden voor de aanvang van het evenement aan de bezoeker verstuurd, mits de koopprijs voor de tickets is voldaan. Na ontvangst van de bestelde tickets dienen deze door de bezoeker te worden gecontroleerd op juistheid. Indien de aangeschafte tickets door de betreffende bezoeker niet tijdig zijn ontvangen, of indien er gebreken of fouten in de tickets worden geconstateerd, dan dient de bezoeker schriftelijk (per brief of e-mail) contact op te nemen met de organisatie. Indien een ticket bestaat uit een door of vanwege de organisatie verstrekte barcode, die via elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail) aan de bezoeker wordt verstrekt, dient de bezoeker ervoor te zorgen dat dit ticket daadwerkelijk en op een veilige wijze via elektronische communicatie kan worden verstrekt. De organisatie garandeert noch de vertrouwelijkheid noch de ontvangst van het ticket

3.4 De tickets zijn en blijven eigendom van de organisatie. Vanaf het moment dat het ticket aan de bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik daarvan. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van tickets door welke oorzaak dan ook. In het geval de organisatie door de bezoeker om vervangende tickets wordt verzocht, is de organisatie gerechtigd dat te weigeren of daar kosten voor in rekening te brengen

3.5 Het is de bezoeker niet toegestaan om de tickets aan derden (weder) te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden, te verstrekken of in commerciële uitingen te verwijzen naar de tickets

3.6 Indien de bezoeker zijn ticket om niet en niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is de bezoeker in dat geval gehouden om al diens verplichtingen uit de overeenkomst met de organisatie of deze evenementvoorwaarden onverminderd op leggen aan die derden. De bezoeker staat er voor in dat voornoemde derden alle verplichtingen (zullen) nakomen.

3.7 De organisatie kan besluiten om de tickets op naam (gepersonaliseerd) te verkopen. De organisatie is gerechtigd (maar niet verplicht) om de identiteit van de houder van het ticket te controleren om vast te stellen of deze overeenkomt met de naam op de ticket, en voor zover deze niet overeenkomt, om de houder de toegang tot het evenement te weigeren

4. Aansprakelijkheid

4.1 Bezoekers betreden de evenementlocatie en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname aan het evenement. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies van, diefstal van en/of schade aan bezittingen van bezoekers.

4.2 De organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de annulering, wijzigingen of afwijkingen in (de inhoud van) het programma van het evenement, noch voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van de organisatie en/of de evenementlocatie, van personen in (één van) hun dienst, of van andere personen die door of vanwege (één van) hun te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het evenement of in verband met het verblijf op de evenementlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatie

4.3 Indien en voor zover de organisatie ondanks het voorgaande jegens de bezoeker op welke grond ook aansprakelijk mocht zijn voor enige door de bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe – en dus geen indirecte of immateriële – schade tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de organisatie zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is. De organisatie is in een dergelijk geval tevens slechts aansprakelijk, indien de bezoeker de organisatie onverwijld schriftelijk op de hoogte brengt van de tekortkoming, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de verplichting te voldoen en indien de organisatie ook na die ingebrekestelling blijft tekortschieten in de nakoming van die verplichting

5. Annulering of verplaatsing evenement

5.1 De organisatie kan het evenement verschuiven naar een andere datum of een andere locatie of zelfs annuleren als sprake is van overmacht. Hieronder vallen ook wijzigingen in het programma. ‘Overmacht’ dient in dat kader ruim opgevat te worden en omvat onder meer ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden etc.

5.2 Bij annulering van het evenement zal de organisatie het entreegeld zoals vermeld op het ticket aan de bezoekers restitueren. Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden op de door de organisatie aangegeven wijze. Servicekosten of overige (gevolg)schade, direct of indirect, wordt niet vergoed

6. Huisregels

6.1 Bezoekers dienen zich te houden aan de huisregels en de voorschriften en aanwijzingen van de organisatie en bevoegde instanties. Indien de organisatie dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement, in ieder geval als de openbare orde of veiligheid tijdens het evenement in gevaar komt, heeft zij het recht de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen en/of van de evenementlocatie te verwijderen

6.2 Registratie van het evenement zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie in welke vorm dan ook, waaronder begrepen het professioneel fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen voor commerciële doeleinden, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken.

6.3 Voorts zijn de volgende zaken niet toegestaan op het festivalterrein: etenswaren, glaswerk, blik, huisdieren, (klap)stoelen, krukjes, opblaasbare objecten, paraplu’s en parasols, selfiesticks, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen en professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur. Of sprake is van professionele apparatuur is uitsluitend ter beoordeling van de organisatie. De organisatie zal niet toegestane zaken bij de ingang in beslag (laten) nemen. Legale waardevolle zaken kunnen later worden opgehaald. Illegale zaken zullen aan de politie worden overhandigd

6.4 Roken is niet toegestaan in het gebouw en (tijdelijke) gebouwen, uitgezonderd eventuele daarvoor bestemde rookruimtes. Eventuele ten gevolge van de overtreding door de bezoeker aan de organisatie opgelegde boetes zullen op de bezoeker worden verhaald

6.5 Het is niet toegestaan om tijdens het evenement (huis)dieren mee te nemen. Het is voorts niet toegestaan om op het terrein, te crowdsurfen, vuur(tjes) te maken en/of commerciële activiteiten te verrichten, en/of zich op enige wijze aanstootgevend, discriminerend of beledigende uit te laten of dergelijke tekens te dragen of te verspreiden.

7. Privacy en persoonsgegevens

7.1 Door het sluiten van een overeenkomst met de organisatie kunnen (persoons)gegevens van de bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de bezoeker verstrekte (persoons)gegevens worden door de organisatie verwerkt overeenkomstig haar privacybeleid dat op de website(s) van de organisatie te raadplegen is.

7.2 De organisatie gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

7.3 Bij het sluiten van de overeenkomst met de organisatie geeft de bezoeker uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het privacybeleid van de organisatie.

7.4 Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de bezoekers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en exploitatie daarvan zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.

7.5 Indien gedurende het evenement (beeld)opnamen worden gemaakt met beveiligingscamera’s, kan de organisatie deze in geval van calamiteiten aan derden, waaronder mede begrepen politie en justitie, afstaan.

8. Slotbepalingen

8.1 Op deze evenementvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Eventuele geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een bezoeker en de organisatie ontstaan naar aanleiding van (gebruik of toepassing van) deze evenementvoorwaarden en/of hiermee samenhangende overeenkomsten, worden uitsluitend aan de bevoegde rechter in Amsterdam voorgelegd.


Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon. De organisatie die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Hearst
Spaklerweg 52
1114 AE Amsterdam

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
  • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
  • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  • d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
  • e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6a – Gevolgen herroepingsrecht bij levering van producten

 1. De consument dient zorgvuldig om te gaan met de geleverde producten en zal dit enkel uitpakken en gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
 2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product.
 3. Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht meldt hij dit binnen de herroepingsperiode door middel van het door de klantenservice Services aangeboden modelformulier voor herroeping.
 4. De consument zendt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop hij de in lid 3 van dit artikel genoemde melding heeft gedaan, (alle ontvangen exemplaren van) het product terug.
 5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 6. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 7. De Uitgever bevestigt zo spoedig mogelijk de ontvangst van de melding van herroeping.
 8. De Uitgever vergoedt alle betalingen van de consument zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien dagen volgend op de dag waarop de melding van de conusment is ontvangen én ontvangst van het product. Op deze betalingen wordt in mindering gebracht het bedrag dat de consument in het kader van de terugzending van de producten mogelijk aan verzendkosten verschuldigd is.
 9. De Uitgever betaalt de consument terug door overboeking van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van de consument.

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • d) die snel kunnen bederven of verouderen;
  • e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  • f) voor losse kranten en tijdschriften;
  • g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  • a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  • b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  • c) betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 8 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
  De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voorzover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. Indien u een klacht heeft over een aankoop, kunt u zich richten tot klantenservice@nationalgeographic.nl. Het is ook mogelijk om uw klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
 2. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 4. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.Retourneren

Het door u aangeschafte National Geographic, Traveler of Historia product kan gedurende 14 dagen aan ons worden geretourneerd indien deze ongedragen en in originele staat verkeert en voorzien is van de originele labels en etiketten. Indien u het product retourneert graag op de pakbon aangeven of u deze voor een andere maat zou willen ruilen of de waarde van het product teruggestort op uw rekening wilt ontvangen. Het bedrag staat binnen enkele dagen, doch uiterlijk binnen 14 dagen na verwerking van het retour op uw rekening.


Bij retourneren kan het product gestuurd worden naar: (verzendkosten zijn voor eigen rekening)
Klantenservice National Geographic
Postbus 10985
1001 EZ Amsterdam
Nederland


Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 30 oktober 2015.

Ads for you!

Beste bezoeker,

We zien dat je waarschijnlijk een adblocker of andere software gebruikt die onze banners ontregelt.
Dat vinden we jammer, hiermee missen we inkomsten voor onze site die we hard nodig hebben.
Merk daarom onze site als 'veilig' aan en volg deze instructies.

Dankjewel voor je tijd.
National Geographic Nederland/België

Sluiten